ابلاغ به «كليه دانشگاه‌ها، موسسات و مراكز علمي و پژوهشي كشور»

در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي؛ توليد - اشتغال توسط رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي صورت گرفت.

كليه دانشگاه‌ها، موسسات و مراكز علمي و پژوهشي كشور

 

با عنايت به برنامه گسترده و عزم دولت براي حركت كشور به سوي پيشرفت از طريق اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و اهميت نقش دانشگاه‌ها در گشودن گره‌هاي علمي مسائل اقتصادي كشور و با امعان نظر به نامگذاري سال 1396 تحت عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال» و همچنين فرمايشات مقام معظم رهبري(مدظله العالي) در ديدار جمعي از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها (جلسه مورخ 31‏/3‏/1396) پيرامون موضوع مورد اشاره و پيرو فراخوان قبلي دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي طي نامه شماره 959522 مورخ 25‏/10‏/1395، ضروري است كليه دانشگاه‌ها، موسسات و مراكز علمي و پژوهشي كشور نسبت به اجراي موارد ذيل اقدام نمايند:

الف- انجام مطالعات به منظور تحقق موثرتر سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در كشور

ب- ارائه پيشنهادات و راهكارهاي گشودن گره‌هاي علمي مسائل اقتصادي كشور در قالب رويكردهاي پنج‌گانه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و برنامه‌هاي ملي، طرح‌ها و پروژه‌هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، بويژه در محورهاي ذيل:

o       وارد كردن بخش خصوصي در اقتصاد در راستاي مردمي شدن

o       ارتقاي توان توليد ملي

o       اشتغال

o       عدالت اجتماعي

ج- ارائه نقطه‌نظرات علمي در خصوص الگوي مورد توجه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي (مستندات اجرايي سياست‌هاي كلي اقتصاد‌ مقاومتي شامل برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها و ساير اطلاعات مرتبط از طريق وبگاه moghavemati.mporg.ir قابل دسترسي است.)

د- ضروريست موارد فوق براي بهره‌برداري به دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارسال شود. بديهي است دبيرخانه ستاد با اولويت نسبت به بررسي پيشنهادات واصله و طرح آن در ستاد (در صورت لزوم) اقدام خواهد نمود.


Powered by Tetis PORTAL